“รวมพลคนครู” ปิดสนามอินดอร์ภาคตะวันออก เปิดประชุมเสวนาวิชาการ

IMG_1799
เมืองพัทยาปิดสนามอินดอร์ภาคตะวันออก เปิดประชุมเสวนาวิชาการ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

IMG_1788

พัทยา-(15 พ.ค. 59) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ ศูนย์กีฬาในร่มภาคตะวันออก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และครูนักวิจัยที่ทีผลงานดีเด่นระดับสากลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วงการศึกษาเมืองพัทยา และเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

IMG_1779

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องมีความสำคัญ เมืองพัทยาเองจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ซึ่งเป็นแผนแม่บทการศึกษาฉบับของเมืองพัทยาเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษามาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21

IMG_1785

ทั้งนี้ เป้าหมายการจัดการเรียนการศึกษาได้มุ่งเน้นประเด็นเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะก้าวสู่แรงงานระดับฝีมือในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการจ้างงานภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในระดับประชาคมอาเซียนและสากล กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของดารพัฒนาบริบทของการศึกษาในประเทศด้วยเช่นกัน

IMG_1761

กิจกรรมการประชุมเสวนาวิชาการ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมโดยมีตัวแทนจากสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยากว่า 1,000 คน รวมถึงคณะกรรมการการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

IMG_1765

ในงานได้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมนิทรรศการเมืองพัทยากับการเปลี่ยนผ่านสู่ทศวรรษที่ 2 แห่งการปฏิรูปการศึกษา, กิจกรรมนำเสนอแนวคิดด้านการศึกษาแบบวีดิโอกับผู้ว่าราชดารจังหวัดชลบุรี, กิจกรรมเสนอวิดีทัศน์เรื่องก้าวต่อก้าวกับการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา และกิจกรรมการเสวนาขีดเส้นใต้ที่การศึกษาเพื่อมีงานทำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา อาทิ นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางโสภิญ เทพจักร์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเมืองพัทยา และตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

IMG_1774

IMG_1770

IMG_1768

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น