คลังเก็บป้ายกำกับ: รัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ ที่ สนามบินอู่ตะเภา

สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของกำลังอากาศนาวี ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 นับจนถึงปัจจุบันสนามบินอู่ตะเภาได้เปิดใช้งานมาถึง 50 ปีแล้ว ด้วยตำบลที่ และขนาดของสนามบิน โดยเฉพาะความยาว และความแข็งแรงของทางวิ่ง( Runway) ทางขับ(Taxiway) และลานจอดรถ(Apron) ทำให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถรองรับอากาศยานได้ทุกประเภทแม้กระทั่งเครื่อง Airbus 380 ที่เป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน หรือเครื่องบิน Antronov 225 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งที่ใหญ่ที่สุด สามารถขึ้น-ลง สนามบินอู่ตะเภาได้อย่างปลอดภัย

S__1327141

จากศักยภาพของสนามบินทำให้รัฐบาลได้เพิ่มวัตถุประสงค์การใช้งานสนามบินอู่ตะเภาจากการใช้งานทางทหารเพียงอย่างเดียว เป็นให้สามารถรองรับการใช้งานทางพลเรือนได้ด้วย เริ่มจากการประกาศให้เป็นสนามบินสำรองของท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อ พ.ศ. 2517 ต่อมาประกาศให้เป็นสนามบินศุลกากร (ใช้ขนส่งสินค้าได้) เมื่อ พ.ศ. 2519 จนกระทั่งเมื่อปี 2532 กระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติโดยมีกองทัพเรือเป็นผู้บริหารงาน จะเห็นได้ว่าสนามบินอู่ตะเภามีฐานะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่กองทัพเรือบริหารงานมาเกือบ 30 ปีแล้ว

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาได้ให้ปริการกับเที่ยวบินในลักษณะต่างๆ ตามความต้องการของธุรกิจในแต่ละห้วงเวลา ทั้งการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสารทั้งที่เป็นเที่ยวบินประจำ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำในห้วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีเส้นทางการบินทั้งในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศไปยังทั้งยุโรปและเอเชีย มีสายการบินของทั้งไทย และต่างประเทศมาใช้บริการเสมอมา อย่างไรก็ดี จากการขยายตัวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้ผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นผู้โดยสารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาเป็นหลัก

S__1327145

จากการที่สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับการนิยมอย่างแพร่หลาย ธุรกิจท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วประกอบการเดินทางโดยเครื่องบินที่นิยมมากขึ้นทำให้จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองมีความคับคั่งมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้สามารถรองรับผู้โดยสารให้มากขึ้น โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และร่วมกับกองทัพเรือพัฒนาอาคารสถานที่ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา นอกจากนี้การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินทำให้ความต้องการด้านการซ่อมบำรุงสนามบินเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ทั้งเรื่องการตั้งนิคมซ่อมบำรุงอากาศยาน การพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานด้านต่างๆ ตามแผน New S – curve ซึ่งท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว ด้วยตำบลที่มีรายล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และขนาดของสนามบินดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

กองทัพเรือตระหนักดีถึงหน้าที่ในการส่งเสริมความเจริญของประเทศ เนื่องด้วยความมั่นคงและมั่งคั่ง จะต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปอย่างสมดุลเพื่อให้มีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ความแข็งแกร่ง ด้านความมั่นคงจะทำให้ธำรงรักษาทรัพยากรไว้ได้ และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน ในขณะที่ความมั่งคั่งจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลมีรายได้เพียงพอสำหรับการส่งเสริมความสามารถของกองทัพในการรักษาความมั่นคงของประเทศ กองทัพเรือจึงมุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างเต็มความสามารถ จากตำบลที่ของสนามบินอู่ตะเภาที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม ใกล้พื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ แหล่งพลอยที่รู้จักกันทั่วโลก และใกล้ท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทำให้การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะมีส่วนสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

S__1343490

นอกจากการวางแผนเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มความสามารถในการรับผู้โดยสาร และการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานแล้ว กองทัพเรือได้มีแนวคิดในการเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องดังกล่าว และใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร โดยจัดเตรียมแผนงานสำหรับการส่งเสริมให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นศูนย์การขนส่งสินค้าทางอากาศ และเป็นศูนย์ฝึกบุคลากรด้านธุรกิจการบิน ทั้งการฝึกนักบิน ช่าง และบุคลากรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากดำเนินการได้ครบถ้วนจะทำให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการด้านอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร ทั้งนี้การวางแผนในเรื่องดังกล่าวได้คำนึงความรวดเร็วในการเริ่มดำเนินการ และการลงทุนเฉพาะในเรื่องที่จำเป็น โดยพิจารณาใช้โครงสร้างสนามบินที่มีอยู่แล้ว อาทิการจัดวางผังพื้นที่คลังสินค้าให้สามรถใช้ลานจอดเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วได้ทันที และอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์อุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน รวมทั้งสามารถต่อเชื่อมกับโครงข่ายการคมนาคมภายนอกได้สะดวก การจัดวางพื้นที่ศูนย์อบรมให้ต่อเชื่อมกับโรงซ่อมอากาศยาน และคลังขนส่งสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกงานของผู้เข้ารับการศึกษา รวมทั้งการจัดพื้นที่ต่างๆ ให้สามารถต่อเชื่อมกับทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดรถ ที่มีอยู่แล้วได้ และหากมีการก่อสร้างเพื่อขยายขีดความสามารถเพิ่มเติมก็ไม่จำเป็นต้องหยุดการดำเนินงานที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังได้วางแผนธุรกิจร่วมกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทั้งสินค้า และนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งต่างๆได้ จะเห็นได้ว่ากองทัพเรือ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อใช้ศักยภาพที่มีอยู่สนับสนุนแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน การเชื่อมโยงการขนส่งทางถนน ทางราง ทางอากาศ และทางน้ำเข้าด้วยกัน ตลอดจนการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจพัฒนาไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน

กองทัพเรือเชื่อมั่นว่าหากการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีท่าอากาศยานอู่ตะเภา และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่มีการเดินหน้าอย่างสอดคล้องประสานกันจะช่วยกระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การขนส่งของอาเซียนในอนาคตอันใกล้

ดีแทคสนองนโยบายรัฐบาล รณรงค์ประหยัดน้ำ พร้อมแจกแว่นและซองกันน้ำ ทุกศูนย์ดีแทคทั่วประเทศ

ดีแทคขานรับนโยบายรัฐบาล รณรงค์ประหยัดน้ำ ส่งความสุขให้ชุ่มฉ่ำรับวันสงกรานต์ แจกแว่นกันน้ำและซองกันน้ำ ที่ ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขาทั่วประเทศ

พัทยา-(11 เม.ย. 59) ผู้สื่อข่าวรายงาน นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีให้ลูกค้าทุกท่านได้ชุ่มฉ่ำ รับวันสงกรานต์ปีนี้ด้วยการแจกแว่นตากันน้ำสำหรับลูกค้าดีแทคที่ชำระค่าบริการรายเดือนมูลค่า 500 บาทขึ้นไป และแจกซองกันน้ำสำหรับลูกค้าที่ซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้ พร้อมแพ็กเกจแบบรายเดือน หรือ เปิดเบอร์ใหม่-ย้ายค่ายเบอร์เดิม พร้อมสมัครแพ็คเกจมูลค่า 499 บาทขึ้นไป พิเศษ! สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER และลูกค้า dtac Reward Xtra สามารถเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันที เพียงกด *140# โทรออก พร้อมแสดงข้อความบนหน้าจอมือถือเพื่อรับสิทธิ์ ลูกค้าดีแทคสามารถรับแว่นกันน้ำและซองกันน้ำฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 14 เมษายน 2559 ที่ ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ตลอดช่วงสงกรานต์ อาทิ Super Non Stop, Super Sale และ โปรทะลุองศา เป็นต้น

นายลาร์ส กล่าวว่า “สำหรับสงกรานต์ปีนี้ ประเทศของเรากำลังเผชิญวิกฤติภัยแล้ง ดีแทคขอเป็นหนึ่งองค์กรที่ร่วมสนับสนุนรัฐบาล ช่วยรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด จึงอยากเชิญชวนลูกค้าและประชาชนเล่นน้ำแบบรู้คุณค่า โดยการประพรมน้ำ ใช้ปืนฉีดน้ำขนาดที่เหมาะสม หรือขันขนาดเล็กแทนการสาดน้ำ และขอสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เช่น การทำบุญตักบาตร และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุด้วย”

นอกจากนี้ ดีแทคตื่นตัวขานรับนโยบายรัฐบาลรณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” เพื่อให้การสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีนี้เข้ากับสภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน ตามนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยในปีนี้ดีแทคได้จัดบูธกิจกรรมสงกรานต์ภายใต้แนวคิด “สาด สุข สนุก 3เท่า” เพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้าพร้อมขยายการรับรู้บริการ Super 4G เร็วขึ้น 3 เท่า ด้วยกิจกรรมสุดมันส์มากมายที่ไม่ใช้น้ำสาดแต่สาดด้วยกล้องถ่ายภาพแทนเป็นการนำเทคโนโลยีของการถ่ายภาพสู่กิจกรรมดิจิตอลอย่างเต็มตัว สำหรับกิจกรรมภาคเหนือจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที9 ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายนนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา13.00 – 19.00 น. ณ ถนนมณีนพรัตน์ ภายในบูธจะมีกิจกรรม “Bullet time” ที่จะสาดกล้องเก็บภาพถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าสามารถแชร์ภาพสนุกๆบนโลกโซเชียลได้อย่างเต็มที่ พร้อมการแสดงมากมาย อาทิ การแสดงวัฒนธรรมภาคเหนือจาก นาฏยะศิลปิน สิปาน คอลเลคชั่น , การแสดงสดจาก 2 ดีเจชื่อดัง, การแสดงสดของวงดนตรีท้องถิ่น และการแสดงแดนซ์ “สาดสนุก” ที่จะมาสร้างสีสันให้กับชาวเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ภาคอีสานที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายนนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ณ ถนนข้าวเหนียว

ภายในบูธจะมีกิจกรรมถ่ายภาพการเล่นน้ำสนุกๆของลูกค้าบริเวณงานด้วยกล้อง Go pro โดยลูกค้าสามารถติดตามภาพความสนุกของกิจกรรมตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ผ่านทาง official dtac facebook page อีกทั้งจะแจกน้ำดื่มให้ลูกค้า และยังมีจุดรีชาร์จบาร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อ พร้อมการแสดงมากมาย อาทิ การแสดงสดจาก 2 ดีเจชื่อดัง การแสดงสดของวงดนตรีท้องถิ่น และการแสดงแดนซ์ “สาดสนุก” ที่จะมาสร้างสีสันให้กับชาวขอนแก่น

รัฐบาลเอาจริงสางปัญหาแท็กซี่ที่ทำร้ายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

รัฐบาลเอาจริงสางปัญหาแท็กซี่ที่ทำร้ายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

พัทยา-(9 ก.พ. 59) เมื่อเวลา 10.00 น.  ที่ โรงละครอัลคาซาร์พัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร ผบก.ภ.จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภ.เมืองพัทยา ขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง สมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เรียกกลุ่มสหกรณ์แท็กซี่ในเมืองพัทยาหารือแนวทางการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะที่ประกอบการส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยมีตัว แทนบริษัทสหกรณ์แท็กซี่พื้นที่อำเภอบางละมุงทั้ง 6 บริษัทเข้าร่วมหารือ

IMG_0088

พันเอกประเสริฐ กล่าวว่าปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายและมีการสั่งการมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการแก้ไขปัญหารถยนต์รับจ้าง รถโดยสารสาธารณะที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดความเป็นระเบียบ ประกอบการอย่างไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำที่ส่อต่อความผิดทางกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา

ทั้งนี้จากการสำรวจและตรวจสอบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นพบว่าเกิดจากหลายกรณีที่พบว่ามีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัญหาของการไม่กดมิเตอร์ขณะให้บริการลูกค้าโดยจะประกอบการในลักษณะเหมาเป็นหลัก ระเบียบการแต่งกายของพนักงานขับขี่ที่ไม่มีความสุภาพเรียบร้อย ความปลอดภัยขณะการให้ บริการ รวมทั้งปัญหารถแท็กซี่ป้ายดำที่ตั้งโต๊ะเปิดบริการนักท่องเที่ยวริมถนนสาธารณะ และสถานประกอบ การโรงแรม และปัญหารถแท็กซี่จากนอกพื้นที่ซึ่งมารอรับการให้บริการทับสัมปทานของผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยไม่มีจุดพักหรือจุดจอดที่เป็นรูปธรรม

IMG_0099

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากนี้จะมีการบูรณาการร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งในช่วงแรกจะมีการออกมาตรการรวมทั้งเรียกผู้ประกอบการรถแท็กซี่ทั้ง 6 บริษัทที่ให้บริการในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยามารับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงจะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่ให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด