คลังเก็บป้ายกำกับ: มลพิษ

สัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพอาคารบางประเภทบางขนาดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

พัทยา-(18 ก.พ. 59) ที่ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส นายเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุรภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพอาคารบางประเภทบางขนาดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 โดยมี ผู้ประกอบการโรงแรม โรงพยาบาลและผู้ประกอบการอาคารชุด ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี และระยอง จำนวน 100 ราย เข้าร่วมสัมมนา

นายเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุรภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ กล่าววว่า จากการประกอบกิจการอาคารบางประเภทบางขนาดที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกว่า “อาคาร” ถูกกำหนดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษมีผลให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด อาคารบางแห่งยังคงประสบปัญหาน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจมีสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการไม่ทราบข้อกฎหมายว่าตนเข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ รวมถึงไม่มีพื้นที่สำหรับจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

S__11059208

กรมควบคุมมลพิษได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการจัดสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการ และการให้คำแนะนำในพื้นที่เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรการสัมมนาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้สามารถทราบข้อมูลด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมจากอาคารบางประเภทบางขนาด หลักการบำบัดน้ำเสีย และสามารถนำไปพิจารณาปรับปรุงดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด