คลังเก็บป้ายกำกับ: สัมมนา

สำนักงาน กกพ. จัดสัมมนาชี้แจ้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

สำนักงาน กกพ. จัดสัมมนาชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังจากที่เจ้าของโครงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(สหกรณ์ภาคการเกษตร)

DSC00233

(10 พ.ค. 59) ที่ ห้องคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานสัมมนา “ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังจากที่เจ้าของโครงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติตั้งบนพื้นดิน(สหกรณ์ภาคการเกษตรในระยะที่ 1)”

IMG_6574

สำนักงาน กกพ. ได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของโครงการและผู้สนับสนุนโครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 67 โครงการ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อให้เจ้าของโครงการและผู้สนับสนุนสามารถเตรียมความพร้อมในการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ทันภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลโดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะมีอายุสัญญา 25 ปี และได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiTที่ 5.66 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะต้องดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59

สัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพอาคารบางประเภทบางขนาดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

พัทยา-(18 ก.พ. 59) ที่ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส นายเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุรภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพอาคารบางประเภทบางขนาดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 โดยมี ผู้ประกอบการโรงแรม โรงพยาบาลและผู้ประกอบการอาคารชุด ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี และระยอง จำนวน 100 ราย เข้าร่วมสัมมนา

นายเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุรภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ กล่าววว่า จากการประกอบกิจการอาคารบางประเภทบางขนาดที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกว่า “อาคาร” ถูกกำหนดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษมีผลให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด อาคารบางแห่งยังคงประสบปัญหาน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจมีสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการไม่ทราบข้อกฎหมายว่าตนเข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ รวมถึงไม่มีพื้นที่สำหรับจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

S__11059208

กรมควบคุมมลพิษได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการจัดสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการ และการให้คำแนะนำในพื้นที่เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรการสัมมนาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้สามารถทราบข้อมูลด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมจากอาคารบางประเภทบางขนาด หลักการบำบัดน้ำเสีย และสามารถนำไปพิจารณาปรับปรุงดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด