คลังเก็บป้ายกำกับ: ประชาธิปไตย

เมืองพัทยาขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ 7 สิงหา

cafe

เมืองพัทยาขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

cafe1

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการดําเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๒ กําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันออกเสียง ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่ ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อยสามสิบวันและให้หมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงนั้นประกอบข้อ ๑๐๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดวิธีการยื่น คําขอลงทะเบียนไว้ ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ยื่นคําขอด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นยื่นคําขอแทน ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น (๒) ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ (๓) การยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต

cafe2

เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาหรือสำนักทะเบียนทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการและออกเสียง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3136-9
******************************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว