ไทยออยล์ เปิดโรงงานผลิตสาร LAB และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก อย่างเป็นทางการ

ศรีราชา-(3 ส.ค. 59) ที่ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน Sitr Office โรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตสาร LAB ของบริษัท ลาบิกซ์ จำกัด และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2 โครงการ ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมพิธี อาทิ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จีดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายทาคุ โมริโมโตะ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัจิการ กลุ่มธุรกิจเพอฟอร์แมนซ์แมททีเรียล บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด นายสุชาติ มัณยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด และนายชาลี บาลมงคล กรนมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีพี จำกัด

S__5480472

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกีด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานมีความยินดีและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการของธุรกิจทั้งสองธุรกิจในวันนี้ ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 55 ปี ของการก่อตั้งโรงกลั่นไทยออยล์อันเป็นที่ประจักษ์ถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยการมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ (Core Business) นั้นเป็นหนึ่งกลยุทธ์ของเครือไทยออยล์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และลดความผันผวนของการดำเนินธุรกิจ โดยโครงการผลิตสาร Linear Alkyl Benzene (LAB) และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดธุรกิจเครือไทยออยล์ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

โรงงานผลิตสาร LAB เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 นับเป็นโครงการผลิตสาร LAB รายแรกของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการนำเข้าสาร LAB จากต่างประเทศ ถึง 3,500-4,000 ล้านบาทต่อปีแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้ถึง 6,000 ล้านบาทต่อปี ช่วยสร้างงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชน

S__5480471

สาร LAB เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารซักล้าง ด้วยเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท จัดเป็นโครงการผลิตสาร LAB รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่ง มีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี โดยได้ทำการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

โครงการผลิตสาร LAB นี้ มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจาก 14 ชุมชนรอบพื้นที่โครงการอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการก็ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการเรียบร้อยแล้ว

เครือไทยออยล์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และกองทุนเครือไทยออยล์ ประจำปี 2559

ศรีราชา-(3 ส.ค.59) ที่ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยนายวรญาณ บุณราช นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ประธานชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

S__5480483

นายอธิคม กล่าวว่า เครือไทยออยล์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ในพิธีมอบทุนการศึกษา และกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา การดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นภารกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญ หากเยาวชนผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคตมีศักยภาพ ก็สามารถร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นแหลมฉบัง ศรีราชา และประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

S__5480481

สำหรับในปี 2559 นี้ เครือไทยออยล์ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกีด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด และชมรมชาวใต้เครือไทยออยล์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,856,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาท) โดยเงินทั้งหมดนี้ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบปีต่อปี และแบบต่อเนื่อง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 230 ทุน และกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษาอีกจำนวน 111 กองทุน

ไทยออยล์ แถลงข่าวการเติบโตอย่างยั่งยืนของ โรงงานผลิตสาร LAB และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

ศรีราชา-(3 ส.ค.59) ที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกีด (มหาชน) พร้อมด้วย นายทาคุ โมริโมตะ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเพอฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของ โรงงานผลิตสาร LAB และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก TOP SPP โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม

นายอธิคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกีด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตสาร LAB และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก TOP SPP ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ระดับชาติโครงการหนึ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นของปีนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานและเศรษฐกิจโดยร่วมขยายตัว รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

S__5480478

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโครงการที่ 1 และ 2 ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยออยล์ นอกจากจะช่วยสนับสนุนความมั่นคงและเสถียรภาพในการผลิตให้กับบริษัทในเครือไทยออยล์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนความมั่นคงด่านพลังงาน รองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศ เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กฟผ. โรงละ 90 เมกะวัตต์ และยังสามารถช่วยให้เครือไทยออยล์ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้าน นายทาคุ โมริโมตะ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเพอฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด กล่าวว่า “สาร LAB ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผงซักฟอกและสารซักล้างโดยอุปสงค์ของผงซักฟอกและสาร LAB ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของประชากร นอกจากนั้น โรงงานผลิต LAB เป็นโรงงานที่มีการเชื่อมต่อกับโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ (Fully integrated) จึงถือเป็นโรงงานผลิตสาร LAB รายแรกและรายเดียวในภูมิภาคฯ ที่ดำเนินการผลิตสาร LAB อย่างครบวงจร มีการใช้วัตถุดิบจากโรงกลั่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงเป็นการผลิตภายในประเทศเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทำให้ลักษณะการประกอบกิจการมีความสามารถในการแข่งขันที่สูง ทั้งยังได้รับการขับเคลื่อนจากพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โดยทางด้านการปฏิบัติการจากไทยออยล์ และด้านการตลาดจากมิตซุยแอนด์คัมปนี ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด LAB เป็นอย่างดี จุดแข็งในด้านการผลิตของเครือไทยออยล์ และเครือข่ายการตลาดที่เข้มแข็งของมิตซุยจึงเป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน จึงมั่นใจได้ว่า บจ.ลาบิกซ์ จะเป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ”

ซีแอล เมจิก พ่าย แพ็คทีม ขาดลอย 1-4 ชวด 3 แต้ม

พัทยา-(1 ส.ค. 59) เมื่อเวลา 21.00 น. ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สตาร์ซ็อคเกอร์ พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการแข่งขันฟุตบอล ศึก ช้าง สตาร์ซ็อคเกอร์ ลีก 2016 แมตช์ที่ 11 สนาม 2 ระหว่าง ทีมซีแอล เมจิก(ชุดชมพู-ดำ) อันดับ 16 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 8 แต้ม พบกับ ทีมแพ็คทีม(ชุดน้ำเงิน-ขาว) อันดับ 6 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 20 แต้ม

เปิดฉากในครึ่งเวลาแรก แพ็คทีม เดินหน้าบุกใส่ ซีแอล เมจิก ตั้งแต่ต้นเกมหวังเก็บ 3 แต้ม แต่ยังไม่สามารถเจาะผ่านแนวรับ ซีแอล เมจิก เข้าไปทำประตูได้

ซีแอล เมจิก เริ่มตั้งเกมได้และเปิดเกมสวนกลับบ้านแต่ก็ยังทำได้แค่หวาดเสียว เกมดำเนินมาจนถึงในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาแรก ผู้เลนหมายเลข 3 ของ แพ็คทีม ก็มาซัดประตูให้กับทีม จบเกมครึ่งเวลาแรก แพ็คทีม ขึ้นนำไปก่อน 1-0

มาต่อกันในครึ่งเวลาหลังได้เพียง 4 นาที(น.24) ซีแอล เมจิก ก็มาได้ประตูไล่ตามตีเสมอเป็น 1-1 จากการยิงของ ผู้เล่นหมายเลข 5 ในจังหวะเข้าซ้ำ
และหลังจากนั้น แพ็คทีม ก็ได้เดินหน้าพับสนามบุกใส่ ซีแอล เมจิก ก่อนจะมาได้เพิ่มถึง 3 ประตูรวดจากการยิงของ หมายเลข 8 ที่ซัดคนเดียว 2 ประตู น.27, น.35 และ หมายเลข 10 น.38 ทำให้จบเกม แพ็คทีม ไล่ถล่ม ซีแอล เมจิก 4-1 เก็บ 3 แต้ม

หลังจบเกม ซีแอล เมจิก ยังคงอยู่ อันดับ 16 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 8 แต้ม ส่วนทางด้าน แพ็คทีม ก็ยังคงอยู่ อันดับ 6 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 23 แต้ม

“สิรภพ” แผงฤทธิ์ ซัดแฮตทริก ให้ ห้วยร่วม ไล่ถล่ม ชลแลนด์ 5-3

พัทยา-(1 ส.ค. 59) เมื่อเวลา 22.00 น. ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สตาร์ซ็อคเกอร์ พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการแข่งขันฟุตบอล ศึก ช้าง สตาร์ซ็อคเกอร์ ลีก 2016 แมตช์ที่ 11 สนาม 2 ระหว่าง ทีมห้วยร่วม(ชุดเทา-ดำ) อันดับ 18 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 4 แต้ม พบกับ ทีมชลแลนด์(ชุดแดง-ดำ) อันดับ 17 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 6 แต้ม

เปิดฉากในครึ่งเวลาแรกทั้ง 2 ทีม ได้เปิดเกมรุกใส่เข้าหากันหวังทำประตูเพื่อชิงความได้เปรียบ แต่เป็นทาง ชลแลนด์ ที่มาได้เฮก่อนจากการยิงของ อาทิตย์ แซ่เลี้ยว ชลแลนด์ ขึ้นนำ 1-0 ใน น.11 แต่ถัดมาเพียง 3 นาที(น.14) เอกสิทธิ์ แซ่จ้ง ก็มาซัดประตูไล่ตีเสมอให้กับ ห้วยร่วม ได้สำเร็จ ไล่มาเป็น 1-1

และก่อนหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเพียง 1 นาที(น.19) ชนันญา โรยแสง ก็มาซัดประตูให้ ชลแลนด์ ขยับมาขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 จบการแข่งขันครึ่งเวลาแรกด้วยสกอร์นี้

เริ่มเกมครึ่งเวลาหลังได้เพียง 2 นาที(น.22) ลักษณ์ รองไว ได้มีโอกาสหลุดเข้าไปทำประตูให้ ห้วยร่วม ไล่ตามตีเสมอ ชลแลนด์ อีกครั้งเป็น 2-2

น.26 ชลแลนด์ ได้เปิดเกมบุกขึ้นมาและมาถูกผู้เล่น ห้วยร่วม ทำฟาวล์ หน้ากรอบเขตโทษ ศุภชัย ศรีสุวรรณ รับหน้าที่สังหารไม่พลาด ชลแลนด์ ขยับสกอร์ขึ้นนำอีกครั้ง 3-2

หลังจาก ห้วยร่วม เสียประตูที่ 3 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นส่งผู้เล่นตัวรุกลงสู่สนามเพื่อหวังทำสกอร์ จนมาได้ถึง 3 ประตูรวด จากการยิงของ สิรภพ พันธุรัตน์ ที่เหมาคนเดียว 3 ประตู ซึ่งได้ลงสัมผัสเกมเป็นแมตช์แรกของเจ้าตัว หลังจากถูกดึงเข้าร่วมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อตัวนักเตะครึ่งฤดูกาล ทำให้จบเกม ห้วยร่วม ไล่ถล่ม ชลแลนด์ 5-3 เก็บ 3 แต้ม

หลังจบเกม ห้วยร่วม ขยับขึ้นมาอยู่ อันดับ 17 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 7 แต้ม ส่วนทางด้าน ชลแลนด์ ร่วงลงไปอยู่ อันดับ 18 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 6 แต้ม

ดีทีเค พลิกเฉือนชนะ ซุ้มยุงชุม 3-2 ศึก ช้าง สตาร์ซ็อคเกอร์ ลีก 2016

พัทยา-(1 ส.ค. 59) เมื่อเวลา 23.00 น. ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สตาร์ซ็อคเกอร์ พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการแข่งขันฟุตบอล ศึก ช้าง สตาร์ซ็อคเกอร์ ลีก 2016 แมตช์ที่ 11 สนาม 2 ระหว่าง ทีมดีทีเค(ชุดเหลือง-น้ำเงิน) อันดับ 3 ของตาราง แข่ง 9 แมตช์ มี 22 แต้ม พบกับ ทีมซุ้มยุงชุม(ชุดขาว-ดำ) อันดับ 7 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 19 แต้ม

เริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกเป็นทาง ดีทีเค ได้เริ่มเล่นบอลก่อน แต่ก็มาเสียบอล น.4 ซุ้มยุงชุม มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากจังหวะคลุกคลิกหน้าประตูบอลมาถูกผู้เล่น ดีทีเค ทำให้ผู้รักษาประตูออกมารับพลาด

หลังจาก ดีทีเค เสียประตูแรก ก็ได้เดินหน้าบุกใส่ ซุ้มยุงชุม อย่างเนื่องหวังทวงประตูตีเสมอ น.15 เจ้าปุ้ย ก็มาซัดประตูไล่ตีเสมอให้กับ ดีทีเค ได้สำเร็จ เวลาที่เหลือทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบครึ่งเวลาแรก เสมอกันไป 1-1

มาต่อกันในครึ่งเวลาหลัง ดีทีเค ยังคงเดินหน้าบุกและใช้จังหวะการต่อบอลที่แม่นยำผ่านเข้าไปทำประตู และมาได้เพิ่มอีก 2 ประตู จากการยิงของ เจ้าปุ้ย น.27 เป็นประตูที่ 2 ของเจ้าตัวในเกมนี้ และ ธนวัฒน์ แต่งดี น.33 สกอร์ขยับเป็น 3-1

ช่วงท้ายเกม ซุ้มยุงชุม ก็มาได้ประตูจากการยิงของ อนิวัฒน์ ทรัพย์มัก ไล่ขึ้นมาเป็น 2-3 แต่เวลามีไม่เพียงพอจบเกม ดีทีเค พลิกกลับมาชนะ ซุ้มยุงชุม แบบเฉียดฉิว 3-2 เก็บ 3 แต้ม

หลังจบเกม ดีทีเค ร่วงลงมาอยู่ อันดับ 4 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 25 แต้ม ส่วนทางด้าน ซุ้มยุงชุม ร่วงลงมาอยู่ อันดับ 9 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 19 แต้ม

พีเอสทูแฮนด์ เฉือน อันดามัน ท้ายเกม 1-0

พัทยา-(1 ส.ค. 59) เมื่อเวลา 21.00 น. ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สตาร์ซ็อคเกอร์ พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการแข่งขันฟุตบอล ศึก ช้าง สตาร์ซ็อคเกอร์ ลีก 2016 แมตช์ที่ 11 สนาม 1 ระหว่าง ทีมอันดามัน(ชุดน้ำเงิน-ดำ) อันดับ 2 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 27 แต้ม พบกับ ทีมพีเอสทูแฮนด์(ชุดแดง-ดำ) อันดับ 11 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 13 แต้ม

เริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกทั้ง 2 ทีมเดินเปิดเกมรุกใส่เข้าหากันตั้งแต่ต้นเกมหวังเก็บ 3 แต้มกันทั้งคู่ และเป็นทาง อันดามัน ที่มีโอกาสทักทายก่อนแต่ก็ยังเป็นผู้รักษาประตู พีเอสทูแฮนด์ ที่พุ่งปัดบอลออกไปได้ เกมส่วนใหญ่อยู่กลางสนาม ทำให้จบครึ่งเวลาแรกเสมอกันที่ 0-0

มาต่อกันในครึ่งเวลาหลัง อันดามัน เปิดฉากบุกตั้งแต่ต้นเกมครึ่งเวลาหลัง แต่ก็ยังไม่สามารถเจาะผ่านแนวรับ พีเอสทูแฮนด์ เข้าไปทำประตูได้
และเป็นทาง พีเอสทูแฮนด์ ที่ได้เปิดเกมบุกสวนกลับบ้าง และมีโอกาสเข้าไปทำประตูแต่บอลหลุดออกนอกกรอบไปอย่างน่าเสียดาย

เกมดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายของครึ่งเวลาหลัง พีเอสทูแฮนด์ มาได้ลูกเตะจากมุมธงเป็น เอกชัย ที่เปิดยัดเข้าไปหน้าประตูบอลพุ่งแรงโค้งเข้าไปนอนอยู่ก้นตาข่าย จบเกม พีเอสทูแฮนด์ เฉือนเอาชนะ อันดามัน ไปอย่างเฉียดฉิว 1-0

หลังจบเกม อันดามัน ยังคงอยู่ อันดับ 2 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 27 แต้ม ส่วนทางด้าน พีเอสทูแฮนด์ ขยับขึ้นมาอยู่ อันดับ 10 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 16 แต้ม

“วชิระ” เหมา 2 ตุง พา พีพีพี เอฟซี เก็บชัยเฉือด ดาม่อน 3-1 

พัทยา-(1 ส.ค. 59) เมื่อเวลา 22.00 น. ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สตาร์ซ็อคเกอร์ พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการแข่งขันฟุตบอล ศึก ช้าง สตาร์ซ็อคเกอร์ ลีก 2016 แมตช์ที่ 11 สนาม 1 ระหว่าง ทีมพีพีพี เอฟซี(ชุดน้ำเงิน) อันดับ 5 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 22 แต้ม พบกับ ทีมดาม่อน(ชุดดำ) อันดับ 19 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 3 แต้ม

เริ่มเกมครึ่งเวลาแรกเป็นทาง พีพีพี เอฟซี ที่เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่ทาง ดาม่อน หวังพังประตูเพื่อครองความได้เปรียบ และในจังหวะบุกเพลินอยู่นั้น มานุพงษ์ ยาจิต ผู้เล่นกองหลัง พีพีพี เอฟซี เปิดบอลไปติด คฤณ บาลีขัน ผู้เล่นดาม่อน และเป็น คฤณ บาลีขัน ที่วิ่งเข้าไปยกบอลผ่านนายทวาร พีพีพี เอฟซี เข้าไปอย่างสวยงาม ดาม่อน ออกนำ พีพีพี เอฟซี ไปก่อน 1-0

พีพีพี เอฟซี หลังจากเสียประตูก็ได้เดินหน้าบุกหนักจนมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรก พีพีพี เอฟซี มาได้ลูกฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษ เป็นทาง มานุพงษ์ ยาจิต ที่รับหน้าที่สังหาร และยิงไม่พลาด จบครึ่งเวลาแรก พีพีพี เอฟซี ไล่ตามตีเสมอ ดาม่อน 1-1

มาต่อกันในครึ่งเวลาหลังยังเป็นทาง พีพีพี เอฟซี ที่ยังเป็นฝ่ายครองเกมเดินหน้าพับสนามบุกจนมาได้เพิ่มถึง 2 ประตู จากการยิงของ วชิระ อุบลรัตน์ ที่ เหมาคนเดียว 2 ลูก น.27 และน. 35 ทำให้ พีพีพี ขึ้นนำ ดาม่อน เป็น 3-1 เวลาที่เหลือไม่สามารถทำอะไรกันเพิ่มได้ จบเกม พีพีพี เอฟซี พลิกกลับมาชนะ ดาม่อน 3-1 เก็บ 3 แต้ม

หลังจบเกม พีพีพี เอฟซี ยังคงอยู่ อันดับ 5 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 25 แต้ม ส่วนทางด้าน ดาม่อน ก็ยังคงอยู่ อันดับ 19 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 3 แต้ม

“กฤษฎา” สวมบทฮีโร่ ซัดชัย ให้ ฟันนี่ ซีทัวร์ เฉือนชนะ คลับ อาร์พี 1-0

พัทยา-(1 ส.ค. 59) เมื่อเวลา 23.00 น. ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สตาร์ซ็อคเกอร์ พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการแข่งขันฟุตบอล ศึก ช้าง สตาร์ซ็อคเกอร์ ลีก 2016 แมตช์ที่ 11 สนาม 1 ระหว่าง ทีมคลับ อาร์พี(ชุดดำ) อันดับ 12 ของตาราง แข่ง 9 แมตช์ มี 13 แต้ม พบกับ ทีมฟันนี่ ซีทัวร์(ชุดขาว-ดำ) อันดับ 1 ของตาราง แข่ง 10 แมตช์ มี 28 แต้ม

เริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกทั้ง 2 ทีม เดินหน้าบุกใส่กันและมีโอกาสเข้าทำประตูกันทั้ง 2 ทีมแต่ก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตู จนเวลาผ่านไปช่วงครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกเกมเริ่มเปิดแรกกันมากขึ้น แต่ก็ยังคงทำอะไรกันไม่ได้ จบครึ่งเวลาแรก เสมอกันด้วยสกอร์ 0-0

มาต่อกันในครึ่งเวลาหลังทั้ง 2 ทีม ยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสู่สนามและเดินหน้าบุกใส่กันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรกันได้ จนมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาหลัง กฤษฎา แสนสุด ก็มาซัดประตูให้ ฟันนี่ ซีทัวร์ เอาชนะ คลับ อาร์พี ไปอย่างหวุดหวิด 1-0 เก็บ 3 แต้ม

หลังจบเกม คลับ อาร์พี ร่วงลงมาอยู่ อันดับ 13 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 13 แต้ม ส่วนทางด้าน ฟันนี่ ซีทัวร์ ยังคงอยู่ อันดับ 1 ของตาราง แข่ง 11 แมตช์ มี 31 แต้ม